پر کردن کمبو باکس در سی شارپ

برای پر کردن کمبو باکس در سی شارپ به صورت key ,value میتوانید از کد زیر استفاده کنید . code source Dictionary<string, string=""> test = new Dictionary<string,string>(); test.Add("1", "Mortenaho"); test.Add("2", "Majid"); test.Add("3", "Ali"); comboBox1.DataSource = new BindingSource(test, null); comboBox1.DisplayMember = "Value"; comboBox1.ValueMember = "Key";</string,string></string,>  به کانال برنامه نویسی ما پیوندید…