جمع ستون های دیتاگریدویو

جمع ستون های دیتاگریدویو برای این کار از کد های زیر استفاده می کنیم for (int i = 0; i < dataGridViewX1.Rows.Count; i++) { sum += Convert.ToInt32(dataGridViewX1[5, i].Value); } txtMojodi.Text = sum.ToString();      به کانال برنامه نویسی ما پیوندید واز آخرین مطالب روز باخبر شوید