آموزش متغیر ها در سی شارپ

آموزش متغیر ها در سی شارپ

یک متغیر چیزی به جز نام داده شده به یک منطقه ی ذخیره سازی نیست که در این منطقه برنامه های ما می توانند دستکاری شوند. هر متغیر در C# یک نوع خاص دارد که اندازه و ابزار حافظه ی متغیر را تعیین می کند: محدوده ی مقادیر که می توانند در حافظه ذخیره شوند، و مموعه عملیاتی که می تواند برای متغیر به کار گرفته شود.

ما تقریبا در مورد انواع مختلف داده هابحث کرده ایم، انواع مقادیر پایه ارائه شده در C# می توانند به شکل زیر طبقه بندی شوند.

Type

Example

Integral types

sbyte، byte، short، ushort، int، uint، long، ulong and char

Floating point types

float and double

Decimal types

decimal

Boolean types

true or false values، as assigned

Nullable types

Nullable data types

 

همچنین C# اجازه تعریف value types دیگر از متغیر مانند enum و متغیرهای انواع مرجع مانند class را می دهد، که ما در فصل های بعدی پوشش خواهیم داد. در این فصل اجازه بدهید انواع متغیر های اساسی را مورد مطالعه قرار دهیم.

 تعریف متغیر در C#

ترکیب برای تعریف متغیر در C# مانند زیر می باشد.

<data_type> <variable_list>;‎

در اینجا باید data type نوع داده ی معتبر C# باشد شامل int، float، doule یا هر نوع داده ی تعریف شده ی دیگری توسط کاربر وغیره وvariable list باید شامل یک یا بیشتر از یکی از تشخیص دهنده های نام باشد که توسط کاما (،) از یکدیگر مجزا شده اند.

برخی از تعاریف معتبر متغیر در اینجا نشان داده شده اند.

int i،‎ j،‎ k;‎
char c،‎ ch;‎
float 
f،‎ salary;‎
double d;‎

شما می توانید یک متغیر را درزمان تعریف مانند زیر مقدار دهی کنید.

int i = 100;‎

مقداردهی اولیه ی متغیرها در C#

متغیرها با یک علامت مساوی که با یک عبارت ثابت دنبال می شوند، مقدار دهی می شوند (یک مقدار به آنها اختصاص داده می شود). فرم کلی مقدار دهی به این شکل می باشد.

variable_name = value;‎

متغیرها می توانند در بیانیه ی خود مقداردهی شوند. مقدار دهنده دارای یک علامت مساوی است که با یک عبارت ثابت دنبال می شود، مانند زیر

‎=value;‎

برخی از مثال ها

int d = 3‎،‎ f = 5;    /* initializing d and f. */
byte z = 22;         /* initializes z. */
double pi = 3.14159; /* declares an approximation of pi. */
char x = ‘x’;        /* the variable x has the value ‘x’. */

مقداردهی درست متغیرها تمرین خوبی برای برنامه نویسی می باشد، در غیر این صورت گاهی اوقات برنامه نتایج غیرقابل انتظاری را تولید می کند.

مثال زیر را که از انواع مختلف متغیرها استفاده شده، امتحان کنید.

namespace VariableDefinition
‎{‎
‎    class Program
‎    {‎
‎        static void Main(string[] args)‎
‎        {‎
‎            short a;‎
‎            int b ;‎
‎            double c;‎
‎ ‎            /* actual initialization */
‎            a = 10;‎
‎            b = 20;‎
‎            c = a + b;‎
‎            Console.WriteLine(“a = {0}‎،‎ b = {1}‎،‎ c = {2}”‎،‎
a،‎ b،‎ c);‎
‎            Console.ReadLine();‎
‎        }‎
‎    }‎
‎}‎

وقتی برنامه ی بالا کامپایل شده و اجرا می شود نتایج زیر را به دنبال دارد.

a = 10‎،‎ b = 20‎،‎ c = 30

قبول مقادیر از یوزر

 گروه console در سیستم  namespace  برای قبول یک ورودی از یوزر و ذخیره ی آن در متغیر، عملکرد ReadLine() را ارائه می دهد.

به عنوان مثال

int num;‎
num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());‎

عملکرد Convert.ToInt32()  داده ی ورودی توسط یوزر را به نوع داده ی int تبدیل می کند زیرا که Console.ReadLine()  داده را به شکل استرینگ می پذیرد.

Lvalues و Rvalues در C#

دو نوع عبارت در C# وجود دارد.

1)  Lvalue : عبارتی که lvalue می باشد ممکن است در سمت چپ یا سمت راست یک اسانمنت (assignment) ظاهر شود.

2)  Rvalue : عبارتی که rvalue می باشد ممکن است در سمت راست یک اساینمنت ظاهر شود و نه در سمت چپ آن.

متغیرها lvalue هستند و بنابراین در سمت چپ ظاهر می شوند. لیترال های عددی مقدار نیستند و بنابراین نمی توانند اختصاص داده شوند و نمی توانند در سمت چپ ظاهر شوند. در زیر یک عبارت معتبر وجود دارد.

int g = 20;‎

اما این عبارت دوم معتبر نیست و در هنگام اجرا خطا ایجاد می کند.

 

 

 به کانال برنامه نویسی ما پیوندید واز آخرین مطالب روز باخبر شوید

10=20;‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *